Ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020