Sở Giao thông vận tải tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ"