Chánh văn phòng: Ông Phạm Văn Thanh

 

 

Phó Chánh văn phòng: Ông Vũ Đức Thái

Phó Chánh văn phòng: Bà Mai Thị Thu Huyền

 

Văn phòng có chức năng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác:

*Về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, chính sách cán bộ:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở, triển khai các công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật.. đối với đội ngũ cán bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc theo phân cấp.

- Theo dõi công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng, triển khai các quy trình liên quan đến công tác đánh giá, quy hoạch, thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

- Xây dựng, đăng ký, quản lý biên chế công chức, viên chức hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, lao động, hồ sơ đảng viên và hồ sơ trưởng, phó các đơn vị sản xuất kinh doanh theo phân cấp.

- Thường trực thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngành.

*/ Về công tác quản lý đào tạo, pháp chế:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngành nghề, theo chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện chức năng pháp chế trong quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy trình thực hiện công tác đào tạo người lái, đào tạo thuyền viên phương tiện bộ, thuỷ của các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành, triển khai quán triệt các văn bản pháp luật; rà soát, soạn thảo, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

* Về công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu cải cách thể chế, thủ tục hành chính.

- Thường trực bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại “ Một cửa”.

* Về công tác quản trị hành chính:

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các quy trình, quy chế trong hoạt động hành chính, hoạt động tài chính, chi tiêu nội bộ của Cơ quan văn phòng.

- Xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị các nội dung giao ban định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện kế hoạch, chương trình của Sở và các công việc khác khi được lãnh đạo Sở giao.

- Thực hiện công tác tài chính kế toán hành chính, thu phí và lệ phí thủ tục hành chính, từ công tác quản lý dự án do các phòng chuyên môn Cơ quan văn phòng thực hiện. Theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị của Cơ quan văn phòng.

-  Công tác hành chính, lễ tân, khánh tiết các hội nghị, hội thảo, quản trị trật tự nội vụ cơ quan văn phòng Sở GTVT.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu.

- Thực hiện quản trị mạng và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, chủ trì xây dựng, áp dụng công nghệ; phối hợp quản lý, khai thác dữ liệu thông tin nội bộ và cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh và của Bộ GTVT.

- Thực hiện bảo vệ cơ quan, trật tự nội vụ Cơ quan văn phòng Sở. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường Cơ quan văn phòng Sở.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.