Chánh thanh tra: Phạm Anh Tuấn 
Điện thoại: 0363.832.413

 

Phó Chánh thanh tra: Ông Vũ Văn Đài

 

Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Trực

 

      * Chức năng:
      Thanh tra Sở là cơ quan hành chính của Sở, thuộc hệ thống thanh tra GTVT, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành GTVT trong phạm vi quyền hạn được pháp luật quy định.
      * Nhiệm vụ:
      - Xây dựng trình Giám đốc Sở về chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành GTVT trong phạm vi Sở quản lý và tổ chức thực hiện.
      - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của Pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.
      - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở.
      - Tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo Sở.
      - Tổ chức công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực GTVT ở địa phương.
      - Tổ chức Thanh tra chuyên ngành GTVT theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 136/2004/NĐ-CP.
      - Tổng hợp báo cáo kết quả về Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi Sở quản lý.
      - Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở. Tổ chức nghiệp vụ Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành cho các Thanh tra viên, cộng tác viên.
      - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.