Trưởng phòng: Ông Bùi Thanh Trà

Phó trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Bình
 
Phó trưởng phòng: Ông Lưu Tuấn Bảo

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu và giúp  Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực phương tiện và người lái. Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện thực hiện quy định của nhà nước về quản lý kỹ thuật phương tiện và quản lý người lái. Quản lý nhà nước về công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ, thuyền máy trưởng tàu sông, phương tiện và thuyền viên hành nghề vận tải thuỷ nội địa.