Trưởng phòng: Phạm Quang Hưng

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hải Yến

 

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có chức năng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác:

- Tham mưu giúp Giám đốc sở dự thảo quyết định, các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền ban hành của Sở GTVT.

- Tham mưu phương án và chủ trì thực hiện quản lý, bảo trì mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ đang khai thác thuộc trách nhiệm quản lý của Sở hoặc được uỷ thác quản lý.

- Tham mưu triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bộ GTVT và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chủ trì và phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông với các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh. Tham mưu thiết lập hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý.

- Tham gia trong việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền của Sở. Tham gia kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống đường được giao quản lý hoặc được uỷ thác quản lý. Lưu trữ hồ sơ hoàn công công trình.

- Tham gia quy hoạch và quản lý quy hoạch GTVT; Tham gia ý kiến và cấp phép thi công đối với các dự án xây dựng của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các tuyến đường bộ, đường thuỷ và hành lang an toàn giao thông thuộc thẩm quyền Sở quản lý.

- Tham gia thẩm định an toàn giao thông trên các vị trí đấu nối của khu công nghiệp, dân cư với đường bộ quản lý .Tổng hợp theo dõi, tham mưu, kiến nghị xử lý điểm đen và đoạn, tuyến đường bộ, đường thuỷ có nguy cơ mất ATGT.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng các công trình trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt bao gồm: Bến xe khỏch, bến xe hàng, trạm dừng nghỉ, điểm dừng, đón trả khách xe chạy tuyến cố định.

- Chủ trì triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố môi trường thuộc thẩm quyền của Sở.Tham gia thẩm định về môi trường đối với các dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Tham gia ý kiến với các dự án xây dựng công trình trên đường thuỷ nội địa và tuyến chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Hướng dẫn chuyên môn về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với cơ quan giao thông cấp huyện. Tham mưu quy hoạch, cơ chế chính sách với chính quyền cấp huyện, theo dõi công tác GTNT.

- Thường trực phòng chống lụt bão của ngành.

- Thực hiện cập nhật hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, báo cáo thống kê công việc theo yêu cầu.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.