Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú Dữu

 
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Quyến
 

Phòng Kỹ thuật thẩm định có chức năng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác:

- Tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT theo phân cấp. Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thẩm định nhiệm vụ phương án khảo sát, thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế của cơ quan nhà nước về xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo phân cấp của UBND tỉnh và Bộ GTVT

- Chủ trì thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, kế hoạch đấu thầu (nếu có), hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán các công trình thuộc Sở quản lý.

- Quản lý kỹ thuật, thẩm định chất lượng công trình và tham gia nghiệm thu công trình xây dựng do sở quản lý hoặc giám định chất lượng công trình giao thông (khi có trưng cầu).

-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và Bộ GTVT.

- Tham mưu giải quyết công tác kỹ thuật phức tạp, mới phát sinh,các vấn đề về đơn giá và định mức XDCB.

- Thường trực KHCN,chủ trì xây dựng, tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ có liên quan đến GTVT trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn phòng Công thương các huyện công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông theo phân cấp.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về công tác thẩm định, kỹ thuật của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.