Trưởng phòng: Ông Bùi Huy Quang

 
Hàm trưởng phòng, Kế toán trưởng Sở GTVT: Bà Vũ Thị Hạnh
 

 Phòng Kế hoạch tài chính có chức năng tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác:

- Tham mưu giúp Giám đốc sở dự thảo quyết định, các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền ban hành của Sở GTVT về GTVT.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải của tỉnh, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về vốn, các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Triển khai kế hoạch quý, năm khi được phê duyệt, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu huy động các nguồn vốn đầu tư, tham mưu kế hoạch Tài chính Ngành, kế hoạch ưu tiên trong đầu tư. Tham mưu tham mưu phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản và bảo dưỡng sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông do Sở quản lý. Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo đánh giá giám sát đầu tư, công tác đầu thầu.

- Quản lý, giải ngân, thực hiện quyết toán các nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn bảo trì đường bộ, phòng chống bão lụt do ngành quản lý trên cơ sở hồ sơ thành toán do các ban quản lý dự án, phòng quản lý kết cấu hạ tầng thực hiện.

- Tham mưu duyệt kế hoạch tài chính hàng năm, lập, tổng hợp dự toán các nguồn kinh phí của Ngành. Thẩm định, phê duyệt dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc (đơn vị dự toán cấp III), các dự án do Sở làm chủ đầu tư, các chi phí quản lý dự án; thẩm định và xét duyệt quyết toán kinh phí tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, Ban Quản lý Dự án theo quy định của pháp luật.

- Thu thập số liệu thống kê, xử lý thông tin về số liệu kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các khoản nộp, thanh toán nợ, quản lý việc sử dụng nguồn tài sản. Trực tiếp chỉ đạo và báo cáo việc kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán các đơn vị trực thuộc theo phân cấp.

- Tham mưu giúp giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp, được uỷ thác.

 - Xây dựng trình giám đốc Sở các giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong ngành GTVT,

- Tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê các mặt hoạt động của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.