Giám đốc:           Phạm Quang Đức
Địa chỉ:                P. Trần Lãm, Tp. Thái Bình

Điện thoại:             0913291556
Fax:                       090 xxx xxxx
Email:                    la@gmail.com

Phó Giám đốc:    Chu Tiến Dũng

Điện thoại:           0913291157

Email:                   b@gmail.com

   

Phó Giám đốc:    Vũ Xuân Thành     

Điện thoại:            0903498303
Email:                    c@gmail.com

 

Phó Giám đốc:    Nguyễn Trọng Vĩnh