Giới thiệu Sở Giao Thông Vận Tải 

 

  Ngày 28-8 -1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông công chính (nay là Bộ Giao thông vận tải); ở Thái Bình cùng năm đó Ty Công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) được thành lập. Sở Giao thông vận tải Thái Bình chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp từ UBHC tỉnh Thái Bình (nay là UBND tỉnh Thái Bình); chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ từ Bộ Giao thông vận tải.